Examenreglement

Giraf Educatie & E-learning en scholing tandheelkunde BV (EST Educatie)

In het examenreglement van Giraf Educatie (handelsnaam van EST Educatie) zijn alle rechten en plichten van examenkandidaten opgenomen. Doel van dit reglement is dat alle bij het examen betrokkenen goed en helder zijn geïnformeerd. De betrokkenen: 

  • Cursisten
  • Docenten en instructeurs
  • Praktijkbegeleiders
  • Examinatoren
  • Examencommissie

Van Giraf Educatie

Begrippen: 

Dit examenreglement verstaat onder de volgende begrippen:

Examencommissie
De commissie die is belast met de uitvoering van de krachtens dit reglement te organiseren examens.

Examenfunctionarissen
Examinatoren, docenten en praktijkbegeleiders die de Examencommissie ondersteunen bij het vaststellen en afnemen van examens en het beoordelen van kandidaten.

Certificaat / Diploma / getuigschrift
Bewijs dat opleiding / cursus met voldoende resultaat is doorlopen en afgerond.

Mondeling examen
Individueel afgelegd examen door beantwoording van mondelinge vragen.

Schriftelijk examen
Individueel afgelegd examen door beantwoording van schriftelijke vragen.

E-Learnign en Scholing Tandheelkunde BV & Giraf Educatie
E-Learning en Scholing in de Tandheelkunde Educatie BV en Giraf Educatie, vertegenwoordigd door de directie.

Fraude
Het zodanig handelen of gedragen van een cursist, of een poging daartoe, waardoor het niet mogelijk is om een juist oordeel te vormen omtrent kennis en kunde.

Inzage
Het inzien van het eigen examenwerk door de cursist, samen met de juiste antwoorden, het toe te kennen aantal punten per vraag en de behaalde punten per vraag.

Overmacht
Onvoorziene situatie waar de cursist zelf geen invloed op kan uitoefenen.

Surveillant
Persoon die toezicht houdt tijdens examens.

Waar in dit document wordt gesproken over Giraf Educatie geldt dit ook voor EST Educatie. Giraf Educatie is de handelsnaam van E-Learning en Scholing in Tandheelkunde (EST Educatie)

Artikel 1 Examen en Certificaat

EXAMEN:

1.1 Deelname aan examens is alleen toegankelijk voor cursisten van Giraf Educatie, na het doorlopen van de betreffende opleiding

1.2 Cursist mag deelnemen aan het examen wanneer aan alle verplichtingen voldaan is:

1.2.1 Een deelnemer mag deelnemen aan het examen, wanneer er is voldaan aan de opleidingsverplichtingen en de opleiding met goed gevolg heeft doorstaan. Hierbij geldt de minimale eis dat >80% van de praktijklessen is gevolgd en dat alle online modules met goed gevolg zijn afgerond.

1.2.2 Wanneer de absentie in dagdelen (<80% van de praktijklessen) of het aantal onvoldoendes voor het beoordeelde (huis)werk hoger is dan is toegestaan, bericht Giraf Educatie de deelnemer hierover schriftelijk en bericht de deelnemer tevens dat zij wordt uitgesloten van deelname aan het examen. Dit examen wordt dan beschouwd als niet-behaald.

1.2.3 Alle betalingsverplichtingen zijn voldaan, door werkgever of cursist.

1.2.4 Als een cursist niet gerechtigd is om deel te nemen aan het examen zal dit ongeldig verklaard worden

1.3 Het examen van de opleidingen bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte

1.4 De examens zijn mondeling, schriftelijk, praktijk gerelateerd of via e-learning module

1.5 De cursist dient ruim voor aanvang aanwezig te zijn, zodat het examen kan starten op het daarvoor vastgestelde tijdstip

1.6 De examenstof is behandeld tijdens de opleiding en bekend gemaakt aan de cursist middels de opleidingsgids en cursusmateriaal

1.7 Giraf Educatie kan besluiten een examen niet meer aan te bieden

1.8 Indien alle examenonderdelen van de opleiding met goed gevolg zijn afgelegd, is het examen behaald.

CERTIFICAAT: 

1.9 Wanneer de cursist en deelnemer aan het examen dit met gunstig gevolg heeft afgelegd – heeft voldaan aan de opleidingsverplichtingen en wettelijke vereisten – reikt desbetreffende docent namens de examencommissie het certificaat van de opleiding uit.

1.10 De datum op het certificaat is de datum waarop is vastgesteld dat de deelnemer het examen met goed gevolg heeft behaald.

1.1.11 Het certificaat wordt ondertekend door desbetreffende docenten en Examencommissie.

Artikel 2 BEOORDELING:

2.1 De onderdelen van de opleiding worden getoetst op de wijze zoals wordt vastgesteld door de examencommissie. Dit wordt ruimschoots voorafgaand aan het examen gedeeld met de cursisten

2.2 Het examen moet minimaal met een 5.5 beoordeeld worden om te slagen. Alle cijfers onder een 5,5 worden naar beneden afgerond en leiden tot een onvoldoende resultaat. Giraf Educatie hanteert de volgende normering van de beoordelingen: elke toets geschiedt de waardering op basis van cijfers en hebben de volgende betekenis: 10 uitmuntend; 9 zeer goed; 8 goed; 7 ruim voldoende; 6 voldoende; 5 bijna voldoende; 4 onvoldoende; 3 zeer onvoldoende; 2 slecht; 1 zeer slecht

2.3 De eisen die worden gesteld aan examens worden tijdig bekend gemaakt aan de cursisten zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden

2.4 Een deelnemer met een functiebeperking (bijv. fysiek, dyslexie) of Nederlands als 2e taal kan een verzoek indienen om gelegenheid te krijgen de examens op een zo veel mogelijk aan zijn individuele beperking aangepaste wijze af te leggen. Giraf Educatie kan, met schriftelijke toestemming van de deelnemer, advies inwinnen bij derden alvorens op dit verzoek te beslissen.

Artikel 3 HERKANSING:

3.1 De deelnemer mag het examen herkansen bij een onvoldoende resultaat en wanneer (indien van toepassing) het vastgestelde herkansingsgeld verschuldigd.

3.2 Een theorietoets mag 2 maal herkanst worden. Tussen elke herkansing moet een tussenpose zitten van twee weken. Wanneer deze dan niet behaald is, slaagt deelnemer niet.

3.3 Is de deelnemer gezakt voor zijn praktijkexamen, dan kan hij deze herkansen tijdens de eerst volgende geplande praktijkexamen.

Artikel 4 UITSLAG:

4.1 De uitslag van het examen wordt uiterlijk 2 weken na examendatum gecommuniceerd

4.2 Diploma’s, certificaten en getuigschriften worden binnen 4 weken na het examen door Giraf Educatie aan cursisten toegezonden.

4.3 Diploma’s, certificaten en getuigschriften worden ondertekend door de examencommissie en hoofddocent(en).

4.4 Indien cursisten het niet eens zijn met de uitslag en/of een klacht willen indienen wordt verwezen naar de bezwaarprocedure

Artikel 5 BIJZONDERE EN ONVOORZIENE GEVALLEN – bijv overmacht:

5.1 Bijzondere omstandigheden kunnen Giraf Educatie doen besluiten van dit reglement af te wijken. Het besluit van het reglement af te wijken kan slechts worden genomen indien de belangen van de deelnemer daardoor redelijkerwijs niet worden geschaad.

5.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Giraf Educatie en de examencommissie.