Klachtenreglement & bezwaarprocedure

Giraf Educatie & E-learning en scholing tandheelkunde BV (EST Educatie)

Artikel 1 Definities

In dit klachtenreglement worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, of uit de context anders blijkt:

E-Learning en Scholing Tandheelkunde BV: handelend onder de naam GIRAF educatie

Dienst: alle diensten die onder GIRAF educatie vallen.

Klacht: elke schriftelijke uiting van ongenoegen, kenbaar gemaakt door een cursist of opdrachtgever tijdens de door hem/haar genoten dienst en ingediend conform dit reglement.

 1. Klachtbehandelaar: de door GIRAF educatie aangestelde persoon om de klacht te behandelen.
 2. Klager: de cursist of opdrachtgever die een klacht uit
 3. Onafhankelijke derde partij: Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken.

Artikel 2. Doel van het klachtenreglement
Het doel van dit klachtenreglement is het op een laagdrempelige wijze oplossen van klachten.

Artikel 3. Procedure

 1. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen indien schriftelijk ingediend bij de dienst tijdens of binnen 2 weken na afronding van de opleiding of cursus en indien de klager eerst heeft geprobeerd de klacht minnelijk met de beklaagde op te lossen.
 2. De klager doet daarbij in elk geval opgave van:
  – Zijn naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, eventueel faxnummer en emailadres;
  – De naam van de persoon tegen wie de klacht zich richt ( “Beklaagde”);
  – (De periode van) de opleiding of cursus waaraan de klager deelneemt of heeft deelgenomen;
  – Een korte omschrijving van de klacht.
 3. De dienst legt de datum van ontvangst van de klacht van Klager vast. De dienst zendt Klager binnen twee weken na ontvangst van de klacht een bevestiging van ontvangst. Daarbij vermeldt de dienst in overleg met de directeur de naam van de beoogde Klachtbehandelaar. Klager kan binnen twee weken na het verzenden van de ontvangstbevestiging kenbaar maken indien Klager meent dat er redenen zijn die een onpartijdige behandeling van de Klacht in de weg staan. Indien dat het geval is, wordt er door de beoogde Klachtenbehandelaar een andere Klachtenbehandelaar aangewezen.
 4. Binnen een week nadat de Klachtbehandelaar is aangewezen, neemt deze de behandeling van de klacht ter hand. De Klachtbehandelaar handelt daarbij adequaat.
 5. De Klachtbehandelaar hoort Klager en Beklaagde. Indien de Klachtenbehandelaar een schriftelijk verslag maakt van het horen van Klager en Beklaagde, zal aan zowel Beklaagde als Klager een afschrift worden verstrekt.
 6. De klacht wordt afgehandeld binnen 4 weken nadat de Klachtbehandelaar heeft ontvangen. De Klachtbehandelaar kan deze termijn eenmalig met maximaal vier weken verlengen. Indien Klager en Beklaagde hiermee akkoord gaan kan afhandeling telefonisch plaatsvinden.
 7. De Klachtbehandelaar beijvert zich om naar aanleiding van de klacht een bevredigende oplossing te vinden. De klachtbehandelaar is niet bevoegd een bindende uitspraak te doen of sancties op te leggen. De Klachtbehandelaar mag wel aanbevelingen doen of zijn mening uiten over (aspecten van) de klacht. Aan dergelijke uitlatingen kunnen geen rechten worden ontleend.
 8. De Klachtbehandelaar legt de datum waarop hij de klacht heeft ontvangen schriftelijk vast alsmede de door hem gevolgde procedure deugdelijk vast (met inbegrip van eventuele met de Klager of Beklaagde gemaakte afspraken). Eventuele met Klager en Beklaagde gemaakte afspraken zendt de Klachtenbehandelaar naar Klager en Beklaagde.
 9. Wanneer de klachtbehandeling is beëindigd stuurt de Klachtbehandelaar zijn advies aan Klager, Beklaagde alsmede aan de dienst GIRAF educatie.
 10. GIRAF educatie beslist bij wijze van bindend advies over de klacht op basis van het advies van de Klachtenbehandelaar en zal Klager en beklaagde schriftelijk op basis daarvan berichten. GIRAF educatie zal binnen twee weken tot uitvoering van het advies overgaan. Het oordeel is voor beide partijen bindend.
 11. Na beëindiging van de Klachtbehandeling behoudt de Klachtbehandelaar gedurende drie jaar het dossier. Daarna wordt het dossier vernietigd.
 12. Op verzoek van de Klachtenbehandelaar kan een tweede of andere Klachtenbehandelaar worden aangewezen.
 13. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld door GIRAF educatie.

Bezwaarprocedure Giraf Educatie

Een cursist kan bezwaar aantekenen tegen de wijze waarop een examen is afgenomen, tegen de inhoud van een examen of tegen de beoordeling en uitslag. Hiertoe dient de kandidaat binnen 4 weken nadat de uitslag schriftelijk is meegedeeld zijn bezwaarschrift in bij de Examencommissie van de betreffende opleiding (Giraf Educatie). Een bezwaarschrift kan alleen in behandeling worden genomen als het betrekking heeft op een onvoldoende resultaat. Er mag daarnaast geen sprake zijn van openstaande facturen, verzuim van de praktijklessen en/of praktijkbegeleiding zoals in het examenreglement is opgesteld.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn kosten verbonden (zie tarievenlijst). Het bedrag wordt teruggestort als de kandidaat in het gelijk wordt gesteld en de uitslag wordt gewijzigd in een voldoende resultaat.
Omdat de bezwaarprocedure zowel veel tijd vergt als extra kosten met zich meebrengt adviseren wij kandidaten om, voor zover dit nog niet is gebeurd of (nog) mogelijk is, inzage aan te vragen in examenwerk. Ook is het aan te bevelen om voor het indienen van een bezwaarschrift advies te vragen aan de onderwijsinstelling.

Na ontvangst van de betaling wordt het bezwaarschrift in behandeling genomen. De Examencommissie deelt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaarschrift haar besluit mee aan de kandidaat.

Een kandidaat mag zich, gedurende de behandeling van een bezwaarschrift, aanmelden voor een herexamen voor het betreffende examenonderdeel. De beoordeling van het examenwerk zal echter pas plaatsvinden nadat de examencommissie een besluit heeft genomen over het bezwaarschrift. Als een bezwaarschrift wordt gehonoreerd nadat een herexamen is afgelegd, dan wordt het examenwerk van het herexamen ongeldig verklaard. De kandidaat is conform de algemene voorwaarden echter wel het examengeld voor dit herexamen verschuldigd.