CEPID (Continuing Education Program in Implant Dentistry)

Voor wie?

Deze 3 jarige opleiding is bedoeld voor tandartsen die stap voor stap een theoretische en klinische implantologische opleiding willen volgen. Waarbij naast de klinische aspecten gebruik wordt gemaakt vanE-learning en blended learning. Na succesvolle afronding van de opleiding kan dit leiden tot een aanvraag om opgenomen te worden in het register tandarts- implantoloog van de NVOI

Omschrijving

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry. CEPID is een opleiding voor tandartsen en kent drie complexiteitsniveaus die elk zowel een wetenschappelijke onderbouwing als chirurgische als prothetische aspecten bevatten. In de tandartsenpraktijk waar de uitvoering van taken een grote mate van vakkennis en ervaring vereist en er voortdurend nieuw denkwerk nodig is om taken bekwaam te kunnen uitvoeren, is collegiaal aanbod van onderwijs en toetsing een belangrijk hulpmiddel voor kwaliteitsbehoud en verbetering. De toenemende complexiteit en eisen van de patiënt vraagt om een continue afstemming met eigen vakgenoten en ervaren inhoudsdeskundigen per specialistisch vakgebied. Onderwijs aanbieden en volgen gaan uiteindelijk altijd gepaard met de vraag; Wat levert het op? Evaluaties, theorie- en praktijktoetsing, intercollegiale toetsen, etc. Er zijn vele manieren om deze vraag beantwoord te krijgen. Een gedegen opleiding bestaat niet uit toetsen alleen. Er moet onderwijs omheen gebouwd zijn, zodat de cursist zich veilig voelt in het onderwijs en zich met een bekwaam gevoel op de werkplek kan begeven om hetgeen is aangeleerd in het opleidingstraject toe te passen in de eigen praktijk.

De opleiding CEPID heeft een oplopend complexiteitsniveau te weten Basis, Voortgezet en Gevorderd. Elk niveau bestaat uit een curriculum opgebouwd uit een zelfde aantal lesblokken. Elk niveau heeft een wetenschappelijke onderbouwing waarin zowel chirurgische als prothetische aspecten worden aangeboden. De opleiding heeft het Q-keurmerk.

De cursist werkt meerdere behandeltrajecten uit volgens de klinische leidraad:

 • Onderzoek en anamnese
 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Behandelingsplanning
 • Klinische behandeling/Therapie
 • Evaluatie en nazorg

Gedurende deze 3-jarige klinische opleiding bouwt de deelnemer aan een eigen portfolio van behandelde clienten welke volgens bovestaande leidraden zijn behandeld en gevolgd. Dit porfolio geeft een goede weerspiegeling van de opgebouwde kennis en manuele vaardigheden. Dit portfolio geeft een voldoende stevige basis voor de aanvraag bij de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) tot erkend implantoloog.

Type opleiding: Master Program, 3 Modules
Datum: 2-wekelijks, op dinsdag, periodiek op zaterdag
Duur: 3 Jaar, 2-wekelijks op dinsdag/zaterdag van 9 tot 17 uur
Locatie: Opleidingslocatie Oisterwijk kliniek, Opleidingslocatie Amsterdam
Aantal deelnemers: Min. 4 – Max. 6
Accreditatie: KRT

De opleiding is rondom 2 pijlers vormgegeven. Het opbouwen van van gedegen theoretische kennis en klinische en manuele vaardigheden. Met doel om voldoende ervaring op te bouwen om registratie aan te vragen bij de NVOI.

Tijdens de opleiding worden demonstraties en live surgery gebruikt om daarna de cursist praktisch te laten oefenen volgens het hands-on principe, onder supervisie van ervaren tandartsen, implantologen en/of parodontologen. Stages onder begeleiding en later zelfstandig behandelen van patiënten in een kliniek voor implantologie of in de eigen praktijk (onder supervisie) dragen zorg voor een gedegen voorbereiding op het bekwaam zelfstandig kunnen uitvoeren van de aangeleerde vaardigheden.

De opleiding heeft een modulaire opbouw: basis, voortgezet en gevorderd. Waarbij elke module een toename heeft in moeilijkheidsgraad van te behandelen patiënten casuïstiek. De indeling en criteria de modules komen overeen met de SAC kwalificatie welke wordt gehanteerd door het ITI. De totale opleidingsduur voor de 3 modules is 3 jaar. Per module zijn er 22 opleidingsdagen gepland. De opleiding vindt 2-wekelijks plaats op dinsdag afwisselend in Oisterwijk en Amsterdam. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met zelfstudie van ongeveer 4 uur per week. Gedurende de opleiding is het mogelijk om deelcertificaten te behalen per niveau. Het is mogelijk het volledige curriculum (in overleg) in een eigen tempo te doorlopen. Elk niveau bevat verschillende online toets momenten en vormen en wordt afgesloten met een examentoets op moduleniveau. De volledige opleiding CEPID wordt afgesloten met een eindtoets en daarnaast wordt vereist dat de cursist:

 • Een patiënten presentatie verzorgt
 • Een literatuurbespreking verzorgt
 • De cursist een schrijft een scriptie of houdt een presentatie over een (nog lopend) onderzoek voortkomend uit de gegevens verzameld bij de in de modules behandelde patiënten.
 • De cursist verzorgt één wetenschappelijk artikel of een casepresentatie in een Nederlands tandheelkundig vakblad

Na succesvolle afronding van de opleiding kan de aanvraag ingediend worden bij de NVOI tot geregistreerd implantoloog.

Na afronding van de CEPID opleiding heeft de deelnemer kennis van:

 • De theoretische achtergrond van het klinisch handelen
 • De onderwerpen die in betreffende module aan bod zijn gekomen

En is in staat zelfstandig:

 • Een zorgvuldige anamnese af te nemen, onderzoek te doen, een diagnose te stellen en een behandelplan op te stellen passend bij de module
 • Een behandelplan uit te voeren die past bij de module
 • De nazorg te verlenen
 • Zijn/haar handelen kritisch te evalueren
 • Een patiënten presentatie te verzorgen met behulp van presentatiehulpmiddel (Keynote / powerpoint)
 • Een literatuurbespreking te verzorgen
 • Duidelijke mondfoto’s te maken

Robbert Eysink Smeets, Peter Thoolen, Lex Mosk, Bart Hoefnagels.

Interactieve colleges, klinische behandeling, workshops, Literatuur bespreking, Voordrachten, Zelfstudie, Social Media, Digitale Mondfotografie

Dit is een intensief programma voor de gemotiveerde tandarts. Het programma vindt 2-wekelijks plaats, afwisselend in Oisterwijk en Amsterdam.

Beschrijving

Type opleiding: Master Program, 3 Modules
Datum: 2-wekelijks, op dinsdag, periodiek op zaterdag
Duur: 3 Jaar, 2-wekelijks op dinsdag/zaterdag van 9 tot 17 uur
Locatie: Opleidingslocatie Oisterwijk kliniek, Opleidingslocatie Amsterdam
Aantal deelnemers: Min. 4 – Max. 6
Accreditatie: KRT